ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಹಾರಲಾರಿರಿ

ನೀವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ handbag ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಗೆಜನ್ನು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಲಗೇಜ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನು, ಭಾರವಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನು Airlines ನವರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಜೀವನವೂ ಹಾಗೆಯೇ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹಾರಲಾರಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ, ಸ್ನೇಹಿತರ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನೂ ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಯಣವಿರಲಿ. ಜೀವನದ ಪಯಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.

ಆಗ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅಥವಾ ಹಾರಾಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳ ಸಮಾಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Author: GurupadaBelur

ಹೆಸರು: ಗುರುಪಾದಸ್ವಾಮಿ. ಊರು ಬೇಲೂರು. ಬರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೆಸರು ಗುರುಪಾದಬೇಲೂರು. ಬರೆದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತ. ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಹೃದಯರ ಒಡನಾಟ ಹಾಲಿನ ಮಳೆ, ಜೇನಿನ ಸವಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ website ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. – ಗುರುಪಾದಬೇಲೂರು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: