ಗರುಡ ಬಂದ

ಬಿಳಿ ಕೊರಳ ಹದ್ದು
ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತಿತ್ತು
ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದಳು ಮಗಾ,
ಗರುಡ ಬಂದ ಕೈಯ ಮುಗಿ

ಭಕ್ತಿ ಭಾವದೀ
ಕರವ ಮುಗಿದೆ,
ದೇವದೇವನ
ವಾಹನವೆಂದು.

ದಿಟ್ಟಿಸಿದೆನದನ,
ನೋಡಲಿಲ್ಲವದು ನನ್ನ
ನೆಟ್ಟಿತ್ತದರ ಮನ ಹಿತ್ತಿಲ
ಮರದ ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ

ಕ್ಷಣದಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಡೆದ
ಮರಿಗುಬ್ಬಿಗಳೆಡೆಯ ದೃಷ್ಟಿ
ಭಕ್ತನಾ ಮರೆಸಿತದಕೆ
ಅಪ್ಪಳಿಸಿತಾ ಗುಬ್ಬಿಗೂಡಿಗೆ

ಹರಿತ ನಖಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ
ನಲುಗಿದವಾ ಮರಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳು
ಕೊರಳ ಸೀಳಿ, ಕರುಳ ಬಗೆದವು
ದೇವ ದೂತನ ಪಂಜಗಳು

ಸುರಿದ ರಕ್ತ..
ನೆಲ ಬೀಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಯ
ನಡೆದ ಹಿಂಸೆಯ
ಕುರುಹು ಸಿಗದ ಹಾಗೆ.

ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ
ಮಗಾ ಗರುಡ ಬಂದ ಕೈಯ ಮುಗಿ

Author: GurupadaBelur

ಹೆಸರು: ಗುರುಪಾದಸ್ವಾಮಿ. ಊರು ಬೇಲೂರು. ಬರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೆಸರು ಗುರುಪಾದಬೇಲೂರು. ಬರೆದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತ. ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಹೃದಯರ ಒಡನಾಟ ಹಾಲಿನ ಮಳೆ, ಜೇನಿನ ಸವಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ website ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. – ಗುರುಪಾದಬೇಲೂರು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: