ದೇಹಾತ್ಮ …

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನೆಂಟರಯ್ಯಾ ನಾವು
ನಿಮ್ಮ ಮನದಲಿ ನೆಲೆಯ ಅರಸಿ ಬಂದಿಹೆವು

ನಿಮಗಿಷ್ಟವಿರುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ತಾಣ
ನೀವಟ್ಟಿದಾ ಒಡನೆ ಹೊರಡುತಿಹೆವು

ನಿವಾಸಿಕರ ಮನೆಗಿಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದಿಹೆವು
ಗುರುಕರುಣೆಯಾ ಕೋರಿ ಅಂತೆವಾಸಿಗಳು

ಬೇಡ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆ ಬೇಡ ಕದವಗುಳಿಯ ಗೊಡವೆ
ಇರಲಿ ನವ ಕಿಟಕಿಗಳು ಬೆಳಕ ತರಲು

ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಬೇಡ ಭೂರಿ ಭೋಜನವು
ಅರಿವು ನೀಡಿರಿ ಸಾಕು ಅಳಿಯೇ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು

ಮುಜುಗರದ ಜೀವನದಿ ಅಜಗರನ ನೆರಳಿಹುದು
ನರಳಿಕೆಯ ದೇಹ ತೊರೆದರಳಲಿ ಮನವು

ಸತ್ಕಾರವು ಬೇಡೆಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಬೇಕು
ಪರಮ ಸತ್ಯವ ತಿಳಿಯೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರು ನಾವು

ನೀವೆಮೆಗೆ ವಾಹನವು ಮುಗಿವ ಮನ್ನವಿಂಧನವು
ಪಡೆಯಿರಾತ್ಮನಾ ಸೇರಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ಒಲವು.

Author: GurupadaBelur

ಹೆಸರು: ಗುರುಪಾದಸ್ವಾಮಿ. ಊರು ಬೇಲೂರು. ಬರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೆಸರು ಗುರುಪಾದಬೇಲೂರು. ಬರೆದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತ. ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಹೃದಯರ ಒಡನಾಟ ಹಾಲಿನ ಮಳೆ, ಜೇನಿನ ಸವಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ website ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. – ಗುರುಪಾದಬೇಲೂರು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: